1. Hvad er kulstofrige lavbundsjorde?

Kulstofrige lavbundsjorde er opdyrkede arealer, som oprindeligt bestod af vådområder som fx moser, våde enge, ådale eller inderfjorde og som i dag drænes, så det er muligt at dyrke jorden. Men fordi jorden oprindeligt blev skabt i et vådt og iltfattigt miljø, så har den et meget højt indhold af kulstof i form af gamle planterester. Man betegner en lavbundsjord som kulstofrig, når mængden af organisk kulstof i jorden er på mindst seks procent.

2. Hvorfor er udtagningen af kulstofrige lavbundsjorde og omlægning til natur godt for klimaet?

Når de kulstofrige lavbundsjorde udtørres og iltes ifm. dræning og pløjning, gasser kulstoffet af som CO2 i stedet for at forblive bundet i jorden. Og denne afgasning af CO2 gør, at dyrkningen af jordene er ekstremt skadelig for klimaet.

Udtagning af kulstofrige lavbundsjorde og omlægning til natur har en dobbelt klimaeffekt: Med tiltaget kan vi både reducere udledningen og lagre CO2 i jorden. Når man stopper med at dræne og dyrke jordene og i stedet gør dem til naturlige vådområder igen, så stopper afgasningen af CO2 med det samme. Og med tiden vil naturen igen begynde at binde CO2 i den iltfattige jord og på den måde være med til at mindske ophobningen af CO2 i atmosfæren.

3. Hvor stort er potentialet for CO2-reduktion?

De samlede danske drivhusgasudledninger vil falde med op mod 4,1 mio. tons CO2 om året, hvis alle 170.000 ha kulstofrige lavbundsjorde blev vådlagt. Det fremgår af Klimarådets analyse om kulstofrige lavbundsjorde fra november 2020. Ingen har regnet på, hvad den eksakte effekt er af at udtage 100.000 ha kulstofrige lavbundsjorde. Men på baggrund af Klimarådets beregninger vil 100.000 ha svare til en reduktion på cirka 2,5 mio tons CO2 om året. Det er en ottendedel af de 20 mio tons CO2, som hele Danmark, i følge Energistyrelsens Basisfremskrivning 2020, mangler at nedbringe klimagasudledningen med inden 2030. Og det er vel at mærke kun med dette ene tiltag.

4. Hvad skal der ske med de udtagne arealer?

Udtagning af kulstofrige lavbundsjorde skal ske på frivillig basis og mod en kompensation, der afspejler det driftstab, Landmanden lider, ved ikke længere at kunne dyrke jorden. Et projekt starter typisk med, at ejeren af jorden eller en myndighed som kommunen eller Naturstyrelsen, tager initiativ til at benytte en tilskudsordning målrettet udtagning af kulstofrige lavbundsjorde. Herefter udarbejdes en plan for projektet og endeligt følger anlægsfasen, hvor dræningen afbrydes og dyrkningen ophører. Det nyanlagte vådområde tinglyses på ejendommen og er på den måde sikret for eftertiden.

Når en landmand vælger at indgå aftale om, at tage sine kulstofrige lavbundsjorde ud af drift, bliver han kompenseret for det tab, der er forbundet med ikke længere at kunne dyrke jorden. Kompensationen kan enten være økonomisk i form af et engangsbeløb eller at lodsejeren i bytte modtager bedre marker, som ikke er kulstofrige lavbundsjorde. Kompensationen dækker desuden forundersøgelser, konsulentydelser, anlægsarbejde og projektledelse.

De omlagte jorde må fortsat bruges til ekstensiv drift i form af afgræsning med dyr og høslæt samt jagt og anden rekreation. Særligt græsning kan faktisk være en fordel for biodiversiteten, fordi de store dyr holder store træer og buske nede, så naturen på arealerne forbliver lysåben. Og netop den lysåbne natur er der rigtigt mange truede dyr og planter, som er dybt afhængige af.

I nogle områder indgår genopretning af vandløb eller genslyngning af åer også i projektet og hvis der i mange år er gravet dybere og dybere vandløb for at lede vandet væk, skal vandløbsbunden nogle steder hæves. Herefter kan vandløbet følge sin natur og gå over sine bredder uden at skade nærliggende afgrøder, og de udtagne arealer vil igen blive attraktive for et væld af planter, fugle, padder, pattedyr og insekter.

Så snart dyrkningen ophører og jorden igen er iltfattig, så ophører afgasningen af CO2. Og med tiden vil vådområderne igen begynde at optage CO2 i det uomsatte plantemateriale, som lagres i jorden.

5. Hvordan kan udtagning af kulstofrige lavbundsjorde være med til at løse biodiversitetskrisen?

Grundproblemet i biodiversitetskrisen er, at der mangler levesteder for dyr og planter. Over 60% af det danske areal er landbrugsland, og vi har kun meget, meget lidt plads til natur tilbage. Derfor er løsningen, at vi skal have flere og større sammenhængende områder, hvor naturen får mere plads. Og derfor kan udtagning af kulstofrige lavbundsjorde og omlægning til natur være med til både at sænke landbrugets CO2-udledning betydeligt og samtidigt være med til at sikre levesteder for truede arter som storken, viben, engkabbelejen og den okkergule randøje.

6. Hvorfor står Danmarks Naturfredningsforening og Landbrug & Fødevarer sammen om at sige, at op imod 100.000 ha kulstofrige lavbundsjorde skal udtages eller omlægges?

Danmarks Naturfredningsforening og Landbrug & Fødevarer foreslår at tage op imod 100.000 ha jord ud af drift som et centralt led i landbrugets klimaindsats. Udtagningen skal ske på frivillig basis og mod kompensation.

Regeringen mener kun, at det er realistisk at udtage 38.000 ha kulstofrige lavbundsjorde. Ét argument er, at op mod 40.000 ha lavbundsjorde er små arealer på under 10 ha. Et andet er, at et stop for dræning af lavbundsjorde kan føre til oversvømmelser på tilstødende arealer.

Ift. det første argument, så mener Danmarks Naturfredningsforening og Landbrug & Fødevarer at de små arealer rent faktisk er en fordel. Det skyldes at de små jorde ofte kun har én lodsejer og at projekterne derfor kan gennemføres uden, at en stor gruppe lodsejer først skal blive enige.

Når det kommer til oversvømmelse af tilstødende arealer - fx andre marker, veje eller bygninger - så kan problemet løses med forholdsvis simple barrierer og dæmninger. Det vil i nogle tilfælde gøre omlægningen dyrere, men det er kun meget få steder, der er beboelses- og landbrugsbygninger eller større veje i de potentielle projektområder. Oversvømmelsesproblemet står ikke i vejen for, at de første mange tusinde hektar lavbundsjord kan udtages, men der skal selvfølgelig tages hensyn til eventuel bebyggelse i projektområderne.

7. Hvad er de samfundsøkonomiske omkostninger?

Regeringen har på finansloven for 2020 og 2021 afsat 2,66 mia. til udtagning af kulstofrige lavbundsjorde, hvilket ikke er nok til at nå målet om de 100.000 ha. Men fordi udtagning af lavbundsjorde er en af de billigste måder at reducere CO2-udledningen på og fordi udtagning og omlægning til natur har så mange andre fordele, så mener Danmarks Naturfredningsforening, at man bør være langt mere ambitiøse og sætte mange flere midler af til indsatsen.

Når vi siger at udtagning af kulstofrige lavbundsjorde med stor sikkerhed er den mest samfundsøkonomiske vej til CO2-reduktion, man kender i dag, så skyldes det, at den såkaldte skyggepris for udtagning af lavbundsjorde er langt lavere end for andre CO2-reducerende virkemidler. Skyggeprisen dækker over de samlede samfundsøkonomiske omkostninger, der er forbundet med et givent tiltag og udregnes i kr. pr. reduceret ton CO2. Som eksempel har Elbilskommissionen konkluderet, at målet om 1 mio elbiler i Danmark inden 2030 er forbundet med en skyggepris på 3.800 kr. pr. ton CO2. Til sammenligning har Klimapartnerskabet for Fødevarer- og Landbrugssektoren beregnet skyggeprisen for udtagning af kulstofrige lavbundsjorde til at være mellem -288 og -209 kr. pr. ton CO2. Når skyggeprisen er negativ, så afspejler det, at det ville være dyrere med andre virkemidler at opnå de samme kvælstofbesparelser. Eller med andre ord: De samfundsøkonomiske gevinster, der er forbundet med udtagning af kulstofrige lavbundsjorde overstiger omkostningerne. Simpelthen fordi de afledte, positive effekter sparer samfundet for udgifter på andre områder, som fx klimatilpasning.

8. Hvilke udfordringer er der?

To af de største udfordringer, som er forbundet med at omlægge kulstofrige lavbundsjorde til natur, er beskrevet under punkt 6.

Derudover er der en række andre tekniske udfordringer, som knytter sig til udtagning af lavbundsjord. Dem kan du læse mere om i dette dokument om Barrierer og løsninger for omlægning af kulstofrige lavbundsjorde, som Danmarks Naturfredningsforening har udarbejdet i samarbejde med Landbrug & Fødevarer, og som vi i fællesskab har sendt til Landbrugs- og Fødevareminister, Rasmus Prehn.

9. Hvad mener I med ‘naturen som klimaløsning’?

‘Naturen som klimaløsning’ er en betegnelse vi bruger, når genoprettelsen af naturen og dens egne processer kan bruges som virkemiddel i kampen mod klimaforandringerne.

Andre eksempler, hvor naturen fungerer som klimaløsning, er bl.a. skovplantning og reetablering af ålegræsskove i vores have, som er blandt de mest effektive metoder til at optage CO2 fra atmosfæren.

10. Hvilke andre fordele er der ved at udtage kulstofrige lavbundsjorde og omlægge dem til natur?

Én af konsekvenserne af klimaforandringerne er, at vi i Danmark får langt større mængder regn. Især om sommeren skal vi vende os til, at voldsomme skybrud bliver mere almindelige, og derfor er man overalt i de danske byer i gang med store og dyre klimasikringsprojekter, så vi undgår ødelæggende oversvømmelser.

En afledt effekt af at udtage kulstofrige lavbundsjorde og genoprette de naturlige vådområder er, at vådområderne kan være med til at opsamle, forsinke og nedsive vandmængderne ifm. skybrud og dermed forhindre, at åer og kloaker inde i byerne går over deres bredder. På den måde er der en stor samfundsøkonomisk gevinst forbundet med udtagningen af lavbundsjordene. Fordi man kan løse flere forskellige udfordringer med ét greb.

En anden positiv effekt ved udtagning af kulstofrige lavbundsjorde er, at det kan være med til at forbedre vores vandmiljø. Udvaskning af næringsstoffer til vandmiljøet er et gigantisk problem for vores åer, fjorde og have. Også fra de lavtliggende jorde. Algeopblomstring og iltsvind truer mange steder med at gøre vores elskede, kystnære havområder til biologiske ørkener, hvor ingen bundlevende organismer, fisk eller tangplanter kan overleve.